Referentiekaart

Klik op een pinpoint op de kaart van Nederland en hieronder verschijnt een referentie met korte begeleidende tekst en mogelijkheid tot doorklikken.

De JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van onze meest recent uitgevoerde project

Anders afval inzamelen in Amstelveen

JMA heeft de gemeente Amstelveen bij de Europese Aanbesteding voor de levering en plaatsing van ondergrondse containers en vullingsgraad meetsystemen geadviseerd. Dit op basis van het nede ook door JMA opgestelde locatieplan. De investering past in het beleid voor "Anders inzamelen". Met de ondergrondse containers wil de gemeente veel minder restafval en meer grondstoffen inzamelen. Met de vullingsgraad meetsystemen wil de gemeente op korte termijn gaan besparen op haar inzamelkosten.

Lees meer >

Omgekeerd inzamelen in Steenbergen

JMA heeft de gemeente Steenbergen begeleid bij de invoering van het omgekeerd inzamelen. Hiervoor is onder andere een uitgebreide communicatiecampagne opgezet en heeft JMA meegeholpen aan het opstellen van het locatieplan voor de nieuwe containers.

Lees meer >

Zandvoort zoekt naar een sprintje voor afvalscheiding

JMA helpt de gemeente bij het opstellen en uitvoeren van een bewonersonderzoek. Het doel is het benoemen van gewenste en door bewoners gedragen maatregelen te komen voor een betere scheiding van grondstoffen en het aanbieden van minder restafval. Op basis van het onderzoek zal de gemeente het afvalbeleid gaan bijstellen.

Lees meer >

Opstellen van een communicatieplan behorend bij het beleidsplan

JMA heeft voor de gemeente Drimmelen een comminucatieplan opgesteld behorend bij het beleidsplan. Op zaterdag 6 januari heeft de kick-off van de communicatiecampagne plaatsgevonden. De kick-off werd bijgewoond door niemand minder dan de oud-topschaatser Gianni Romme, zelf geboren in de gemeente Drimmelen. Voor een korte impressie van de dag kunt u op deze link klikken. Een verslaggever van BN De Stem was erbij en u kunt zijn korte verslag van de dag lezen door op de volgende link te klikken.

Lees meer >

Collectieve inkoop energiezuinig witgoed

JMA onderzoekt voor gemeente Utrecht de mogelijkheden van collectieve inkoop van energiezuinig witgoed. Het uitgangspunt is "pay per use" met een lage instapdrempel. Er lopen in de gemeente Utrecht verschillende initiatieven met betrekking tot verduurzaming van zowel huur- als koopwoningen.

Lees meer >

Plastic afvalinzameling in Kajjansi (Uganda)

Een van de grootste uitdagingen is plastic in ons milieu. Vooral in armere landen wordt plastic (nog) niet of nauwelijks gerecycled terwijl het een goed herbruikbare materiaalstroom is. JMA heeft daarom samen met andere partners een project opgezet in Uganda. Doel van het project is om van het plastic afval goedkope bouwmaterialen te maken. Daarmee zou dan werkgelegenheid kunnen worden gecreëerd. Nieuwe banen voor een gesloten kunststof kringloop!

Lees meer >

Waste Away Challenge daagt scholieren uit

Samen met Stichting Technotrend en Urban Seeds heeft JMA de Waste Away Challenge ontwikkeld. Dit lesprogramma richt zich op bewustwording over afval en grondstoffen van middelbare scholieren en draait inmiddels 2 jaar met succes.

Lees meer >

Onderzoek energiearmoede en energiebesparing

ECN heeft vijf lokale pilots voor energiebesparing onderzocht, waaronder het energiebox project van JMA met gemeente Utrecht en de woningcorporaties. Uit dit onderzoek blijkt dat het mes aan drie kanten snijdt. Er kan met dit soort projecten winst worden behaald op het terrein van: armoedebestrijding, CO2- vermindering en verminderen van werkeloosheid. In potentie kan jaarlijks tussen de 70 en 130 euro per jaar worden bespaard door een huishouden met een laag inkomen in geheel Nederland, zo is gebleken.

Lees meer >

Heemstede start pilots voor afvalinzameling

JMA is tijdelijk ingezet als beleidsmedewerker voor afval in gemeente Heemstede. Het inzamelsysteem zal aangepast moeten worden om aan de VANG doelstellingen te voldoen. Hiervoor worden komend jaar pilots uitgevoerd waarvoor de voorbereidingen uitgewerkt worden.

Lees meer >