Beleid & Organisatieadvies

Afvalloze Gemeente

We zijn op weg naar steeds minder restafval. JMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de VANG-doelstelling van 75% afvalscheiding en 100 kilogram of minder restafval per inwoner in 2020. Daarvoor stelt JMA in opdracht van gemeenten beleidsplannen op of  zoekt zij naar mogelijkheden om de inzameling van grondstoffen te verbeteren en het aanbod van restafval te ontmoedigen. Als de route is vastgesteld is JMA ook inzetbaar als projectleider voor de door te voeren maatregelen of kan zij ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.


Lees meer

Klimaatneutrale Gemeente

We zijn op weg naar een klimaatneutrale gemeente. JMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de doelstelling om de komende jaren toe te werken naar een energieneutrale of klimaatneutrale doelstelling. Daarvoor stelt JMA in opdracht van gemeenten en in samenwerking met de gemeenteraad, bewoners en ondernemers beleidsplannen of routekaarten op. Er wordt gezocht naar mogelijkheden die maatschappelijk verantwoord zijn en gedragen worden door inwoners en ondernemers. JMA is als aanjager van ideeen ook inzetbaar als projectleider voor de door te voeren maatregelen of kan zij ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.


Lees meer

Inkoop & Projectmanagement

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen (en ook Best Value Procurement) draait in de inkoopfase om het vaststellen van de criteria waarmee de economisch meest voordelige inschrijving kan worden vastgesteld. Volgens de aanpak duurzaam GWW kunnen deze worden vastgelegd in een ambitieweb. De toepasing van het web is niet beperkt tot de GWW. Het werkt als volgt:

  • Selecteer de (maximaal drie) meest relevante duurzaamheids thema’s voor de opdracht.
  • Bepaal per thema het ambitieniveau. Dit kan zijn het stellen van minimale eisen, het opnemen van gunningscriteria (de uitdaging is aan de markt), of het maximale niveau; neutraal voor people, planet of profit met betrekking tot het thema.
  • Werk de bijbehorende eisen en gunningcriteria uit in besteksbepalingen.

JMA heeft voor de afvalsector een bruikbaar ambitieweb bedacht en past dat toe op opdrachten. Zie bijvoorbeeld de projecten voor CURE, en de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer.

 


Lees meer

Inkoop & projectmanagement

Het vraagt nogal wat inspanning om een goed plan ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. JMA kan daarbij helpen en het projectteam aanvullen met de vereiste deskundigheid. Het kan gaan om een projectleider, beleidsadviseur, communicatieadviseur of inkoopadviseur, maar ook om tekencapaciteit of uitvoerende capaciteit. Desgewenst neemt JMA de verantwoording op zich inzake de projectbeheersing, het bewaken van planning en budget, de interne- en externe communciatie en informatievoorziening, de bewaking van de kwaliteitseisen en de risicobeheersing.


Lees meer

Communicatie & Educatie

Educatie (Stichting Technotrend)

Voor de ontwikkeling en het aanbod van educatieve programma's op het gebied van (zwerf)afval en duurzaamheid werkt JMA samen met Stichting Technotrend. Stichting Technotrend ontwikkelt educatieve lespakketten en programma’s voor leerlingen op (brede) scholen, Buiten Schoolse Opvang (BSO) en voortgezet onderwijs (VWO en VMBO). Hierbij wordt techniekeducatie verbonden aan duurzaamheid. Zo wordt op praktische wijze de natuurlijke nieuwsgierigheid van de leerlingen geprikkeld en de interesse in natuur en techniek versterkt. En jong geleeerd is oud gedaan!

De programma’s van stichting Technotrend zijn en worden ontwikkeld met steun van hiervoor beschikbare middelen zoals de beschikbare middelen voor de aanpak van zwerfafval, regionale en gemeentelijke subsidies, het landelijke programmabureau NME (Rijkswaterstaat) en het Wecycle fonds. Stichting Technotrend werkt met een team van onderwijsspecialisten en een netwerk van gastdocenten die ervaren en deskundig zijn op gebied van techniek en duurzaamheid. 

Zie voor meer informatie de website van Stichting Technotrend.


Lees meer