Beleid & Organisatieadvies

Afvalloze Gemeente

We zijn op weg naar steeds minder restafval. JMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de VANG-doelstelling van 75% afvalscheiding en 100 kilogram of minder restafval per inwoner in 2020. Daarvoor stelt JMA in opdracht van gemeenten beleidsplannen op of  zoekt zij naar mogelijkheden om de inzameling van grondstoffen te verbeteren en het aanbod van restafval te ontmoedigen. Als de route is vastgesteld is JMA ook inzetbaar als projectleider voor de door te voeren maatregelen of kan zij ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.


Lees meer

Klimaatneutrale Gemeente

We zijn op weg naar een klimaatneutrale gemeente. JMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de doelstelling om de komende jaren toe te werken naar een energieneutrale of klimaatneutrale doelstelling. Daarvoor stelt JMA in opdracht van gemeenten en in samenwerking met de gemeenteraad, bewoners en ondernemers beleidsplannen of routekaarten op. Er wordt gezocht naar mogelijkheden die maatschappelijk verantwoord zijn en gedragen worden door inwoners en ondernemers. JMA is als aanjager van ideeen ook inzetbaar als projectleider voor de door te voeren maatregelen of kan zij ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.


Lees meer

Duurzame werkgelegenheid

Energie besparen en banen creëren; beide speerpunten van gemeentelijk beleid. JMA heeft ervaring met het opzetten van projecten waarin beide speerpunten gecombineerd worden. Zo participeert JMA bijvoorbeeld in de huurderscampagne “Doe mee en bespaar slim energie!” van gemeente Utrecht en corporaties. In het kader van deze campagne heeft JMA werkzoekenden opgeleid tot energieadviseurs. Deze energieadviseurs bieden huurders gratis energieadvies aan, incl. energiebox en slimme meter. Met een gemiddelde energiebesparing van €140,- per huishouden en een beoordeling van 8,2 (schaal van 1-10) kan deze campagne als succesvol worden bestempeld. Zowel de gemeenten als corporaties hebben daarom besloten om ook in 2016 verder te gaan met deze campagne. Zie de site van de energiebox voor meer informatie over deze campagne.

 


Lees meer

Inkoop & Projectmanagement

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen (en ook Best Value Procurement) draait in de inkoopfase om het vaststellen van de criteria waarmee de economisch meest voordelige inschrijving kan worden vastgesteld. Volgens de aanpak duurzaam GWW kunnen deze worden vastgelegd in een ambitieweb. De toepasing van het web is niet beperkt tot de GWW. Het werkt als volgt:

  • Selecteer de (maximaal drie) meest relevante duurzaamheids thema’s voor de opdracht.
  • Bepaal per thema het ambitieniveau. Dit kan zijn het stellen van minimale eisen, het opnemen van gunningscriteria (de uitdaging is aan de markt), of het maximale niveau; neutraal voor people, planet of profit met betrekking tot het thema.
  • Werk de bijbehorende eisen en gunningcriteria uit in besteksbepalingen.

JMA heeft voor de afvalsector een bruikbaar ambitieweb bedacht en past dat toe op opdrachten. Zie bijvoorbeeld de projecten voor CURE, en de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer.

 


Lees meer

Aanbestedingsprocedures

Overweegt u een (Europese) aanbestedingsprocedure te starten, bijvoorbeeld omdat het contract voor het inzamelen of verwerken van afval afloopt, omdat u inzamelmiddelen of inzamelwagens gaat aanschaffen, of omdat u het beheer van de milieustraat wilt uitbesteden? JMA kan zorgdragen voor het gehele aanbestedingstraject: zowel de technisch-inhoudelijke aspecten als de juridische procesbewaking.
Op grond van onze ervaring diverse vormen van aanbestedingen zijn wij in staat maatwerk te leveren binnen de kaders van de soms strenge aanbestedingsregelgeving. JMA volgt ook de jurisprudentie in het vakgebied. Hierdoor zijn onze bestekken en adviezen altijd afgestemd op de actuele wetgeving en laatste inzichten.

 


Lees meer

Inkoop & projectmanagement

Het vraagt nogal wat inspanning om een goed plan ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. JMA kan daarbij helpen en het projectteam aanvullen met de vereiste deskundigheid. Het kan gaan om een projectleider, beleidsadviseur, communicatieadviseur of inkoopadviseur, maar ook om tekencapaciteit of uitvoerende capaciteit. Desgewenst neemt JMA de verantwoording op zich inzake de projectbeheersing, het bewaken van planning en budget, de interne- en externe communciatie en informatievoorziening, de bewaking van de kwaliteitseisen en de risicobeheersing.


Lees meer

Communicatie & Educatie

Bewonersonderzoek en -participatie

Het houden van een bewonersonderzoek of het organiseren van een participatietraject is een goede methode om wensen, klachten en ideeën van de inwoners of ondernemers van uw gemeente te leren kennen. Communiceren is immers meer dan alleen het overbrengen van een boodschap. Communiceren is ook: de dialoog aangaan, luisteren naar elkaar en weten wat er bij uw doelgroep leeft. JMA ondersteunt waar nodig. Een onderzoek kan schriftelijk en via digitale weg of persoonlijk, door mensen te benaderen en te vragen deel te nemen aan het onderzoek of participatietraject. Wij kunnen daarbij helpen van een second opinion van de vragenlijst tot en met het volledig opstellen van een vragenlijst, het drukken en verspreiden, afnemen van enquetes, het invoeren van de gegevens en het analyseren van de resultaten of het uitwerken van een draaiboek voor een participatietraject. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het doel. Wat zouden we graag willen weten, hoe vertalen we dat in de vragen die we hebben en hoe krijgen we dan tot slot ook een goed en representatief beeld van de opninie van de bewoners en/of ondernemers.


Lees meer

Communicatieplan en -campagne

Wie zwijgt zal onbegrepen blijven. Communicatie is een onmisbaar instrument om de burgers van uw gemeente te informeren over en te betrekken bij uw zorg voor een beter milieu. Wilt u de scheiding van afval stimuleren, of de participatie van inwoners bij het werken aan een schone woonomgeving vergroten? Of staan er veranderingen op stapel in de afvalinzameling, waarover u de inwoners van uw gemeente wilt informeren?

JMA heeft een jarenlange ervaring met communicatietrajecten op het gebied van afval en milieu. We maken voor u een communicatieplan op maat en nemen desgewenst ook de uitvoering op ons. We hebben ervaring met gecompliceerde communicatietrajecten, zoals de invoering van diftar of gemeentebrede invoering van ondergrondse afvalcontainers, compleet met inspraalprocedures. Bij zulke trajecten is het van belang dat communicatie geen eenrichtingsverkeer wordt en organiseren we in overleg met de gemeente bewonersavonden of informatiebijeenkomsten.

 


Lees meer

Educatie (Stichting Technotrend)

Voor de ontwikkeling en het aanbod van educatieve programma's op het gebied van (zwerf)afval en duurzaamheid werkt JMA samen met Stichting Technotrend. Stichting Technotrend ontwikkelt educatieve lespakketten en programma’s voor leerlingen op (brede) scholen, Buiten Schoolse Opvang (BSO) en voortgezet onderwijs (VWO en VMBO). Hierbij wordt techniekeducatie verbonden aan duurzaamheid. Zo wordt op praktische wijze de natuurlijke nieuwsgierigheid van de leerlingen geprikkeld en de interesse in natuur en techniek versterkt. En jong geleeerd is oud gedaan!

De programma’s van stichting Technotrend zijn en worden ontwikkeld met steun van hiervoor beschikbare middelen zoals de beschikbare middelen voor de aanpak van zwerfafval, regionale en gemeentelijke subsidies, het landelijke programmabureau NME (Rijkswaterstaat) en het Wecycle fonds. Stichting Technotrend werkt met een team van onderwijsspecialisten en een netwerk van gastdocenten die ervaren en deskundig zijn op gebied van techniek en duurzaamheid. 

Zie voor meer informatie de website van Stichting Technotrend.


Lees meer