JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de meest recente projecten.

Afvalinzameling De Bilt

In de gemeente De Bilt worden extra ondergrondse containers geplaatst voor restafval en PMD. JMA ondersteund de gemeente middels detachering van een ervaren projectleider, Piet Burgerink. De maatregelen passen bij het vastgestelde Afvalinzamelingsplan 2016-2020, wat door JMA voor de gemeente is opgesteld.

Lees meer >

Bewonersonderzoek Midden Groningen

De gemeente Midden-Groningen wil middels een bewonersenquête peilen welk inzamelsysteem de voorkeur geniet van de bewoners. Bewoners krijgen de gelegenheid om in de enquête aan te geven welke opties ze het liefst hebben op dit gebied. JMA is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van de bewonersenquete alsmede het analyseren daarvan.

Lees meer >

Omgekeerd inzamelen in Steenbergen

JMA heeft de gemeente Steenbergen begeleid bij de invoering van het omgekeerd inzamelen. Hiervoor is onder andere een uitgebreide communicatiecampagne opgezet en heeft JMA meegeholpen aan het opstellen van het locatieplan voor de nieuwe containers.

Lees meer >

Zandvoort zoekt naar een sprintje voor afvalscheiding

JMA helpt de gemeente bij het opstellen en uitvoeren van een bewonersonderzoek. Het doel is het benoemen van gewenste en door bewoners gedragen maatregelen te komen voor een betere scheiding van grondstoffen en het aanbieden van minder restafval. Op basis van het onderzoek zal de gemeente het afvalbeleid gaan bijstellen.

Lees meer >

Plastic afvalinzameling in Kajjansi (Uganda)

Een van de grootste uitdagingen is plastic in ons milieu. Vooral in armere landen wordt plastic (nog) niet of nauwelijks gerecycled terwijl het een goed herbruikbare materiaalstroom is. JMA heeft daarom samen met andere partners een project opgezet in Uganda. Doel van het project is om van het plastic afval goedkope bouwmaterialen te maken. Daarmee zou dan werkgelegenheid kunnen worden gecreëerd. Nieuwe banen voor een gesloten kunststof kringloop!

Lees meer >