Scenario berekeningen voor de optimalisatie van de afvalinzameling

Terug naar overzicht

JMA heeft voor de gemeente Westland scenario's voor de optimalisatie van de afvalinzameling doorberekend.

De gemeente Westland is doende met het opstellen van een nieuw Beheerkader Afval. Hierin worden een drietal scenario’s voor de inzameling van afval en grondstoffen voor de komende jaren gepresenteerd.

De Raad van gemeente Westland zal in een raadswerkgroep op informele wijze worden bijgepraat over het landelijk VANG-beleid, over de afvalinzameling en de resultaten hiervan in gemeente Westland en over de drie scenario’s. Aan de raad zal gevraagd worden zich uit te spreken over het ambitieniveau: streeft met de doelstellingen uit het VANG-beleid na of wil men de later wat lager of juist hoger leggen? De doorgerekende scenario’s geven hierbij een beeld van wat er mogelijk is.

De gemeente heeft aan JMA gevraagd de scenario’s voor de inzameling van afval en grondstoffen door te rekenen. Het betreft de volgende scenario’s:

  1. Optimalisatie huidige afvalinzamelwijze;
  2. Invoering diftar;
  3. Invoering omgekeerd inzamelen;

In de doorrekening wordt zichtbaar wat de invloed is van elk scenario op de hoeveelheid ongescheiden restafval en op de ingezamelde hoeveelheid van de grondstoffen. Ook worden de eenmalige en structurele kosten en baten van invoering van de scenario’s berekend. De uitkomsten van de berekeningen worden samenvattend gepresenteerd.

De resultaten van het overleg met de raadswerkgroep worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve Beheerkader Afval. De definitieve versie dient als basis voor besluitvorming door de Raad. Werkwijze bij het doorrekenen van de scenario’s