Afvalinzameling De Bilt

Terug naar overzicht

De Bilt is hard op weg om het gescheiden aanbod van restafval te verminderen. De gemeente heeft daarvoor in 2015 het afvalinzamelingsplan 2016-2020 vastgesteld, waar nu uitvoering aan wordt gegeven. Daarvoor worden extra containers voor PMD-afval neergezet om afvalscheiding onder de inwoners te bevorderen (persbericht RouletteFM).

In het duurzaamheidprogramma van gemeente De Bilt is het verbeteren van het scheidingspercentage  voor het huishoudelijk afval als speerpunt benoemd. Het landelijk streven  is om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te recyclen. Dit komt neer op gemiddeld nog maar 100 kilo restafval, inclusief grof restafval, per inwoner per jaar. Voor gemeente De Bilt, met een aanbod van gemiddeld 207 kilo restafval per inwoner per jaar in 2014, houdt dit een te realiseren restafvaldaling in van gemiddeld ruim 100 kilo per inwoner per jaar (meer dan de helft!). In het door JMA opgestelde Afvalinzamelingsplan is onderzocht met welke maatregelen de gemeente deze doelstellingen kan realiseren. Door middel van een inwonersparticipatie traject is daarbij geluisterd naar de wensen en voorkeuren van inwoners. Voor het behalen van een forse restafvalreductie moet de focus komen te liggen op de inzameling van grondstoffen; de inzameling van restafval zal minder gemakkelijk worden gemaakt.